Atrinik Client  4.0
Macros
Sound mixer type

Macros

#define SOUND_TYPE_CHUNK   1
 
#define SOUND_TYPE_MUSIC   2
 

Detailed Description

Sound mixer types.

Macro Definition Documentation

#define SOUND_TYPE_CHUNK   1

Sound chunk, OGG/WAV, no MIDI.

Definition at line 38 of file sound.h.

#define SOUND_TYPE_MUSIC   2

Music, OGG/MIDI/etc.

Definition at line 40 of file sound.h.